Museum of Contemporary Art Yinchuan, No.12, HeLe Road, Xingqing District, 750101 Yinchuan, China